För Igrene går omtanke och respekt för människor och miljö hand i hand med frågor kring säkerhet och hälsa. Såväl ägare, medarbetare, samhället i stort och framtida kunder gynnas av att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfyllt och effektivt sätt.
Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att ytterst skapa lönsamhet för bolaget. Vi är övertygade att då måste vi integrera hållbarhetsfrågor i våra processer i så hög utsträckning som möjligt.

För oss på Igrene är hållbarhet att: