Klicka på bilden för att komma
till SGUs kartvisare med mineralrättigheter

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession

För att ha rätt att prospektera efter gas och olja måste man ha undersökningstillstånd från Bergsstaten.
Den lagstiftning som styr detta arbete är Minerallagen.
Sådant tillstånd söks för en inledande period om tre år och kan därefter förlängas med ytterligare tre år om innehavaren visar att man gjort ordentliga undersökningar av området. 
Efter sex år kan man söka förlängning av undersökningstillståndet i ytterligare högst fyra år, dvs. för år 7-10. 
För detta krävs särskilda skäl. Detta såväl för undersökningar efter traditionella mineraler som för prospektering efter gas och olja. 

När innehavaren av ett undersökningstillstånd kommit så långt att man vill börja utvinna en fyndighet måste man söka och beviljas bearbetningskoncession. För detta krävs inte bara Bergsstatens medgivande utan även länsstyrelsens i det län där verksamheten avses inledas. Härutöver kan tillstånd eller anmälan krävas enligt miljöbalken. Igrene har ansökt om bearbetningskoncession. 

Undersökningstillstånden gäller för de delar av Siljansringen där det finns sedimentära bergarter utanför nedslagsområdet och där det förekommer diabasgångar och brecciazoner, samt områden med bergarter som kan bilda lock över och hålla gasen innestängd.