VIDAREFÖRÄDLING

Uppnådda resultaten från prospekteringen inom Igrene indikerar att utvinning av naturgas är det mest sannolika första steget vad gäller vidareförädling av kolväteförekomsterna vid Siljansringen.
Den totala försäljningen av naturgas i Sverige 2016 var 13,1 TWh, eller drygt 2 %, utav en total Svensk energianvändning på ca 550 TWh. I övriga Europa står naturgasen för cirka 20% av den totala energianvändningen
Naturgasen släpper ut 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja. Utsläppen av tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot, är väsentligt lägre från naturgas jämfört med kol och olja.
Naturgas kan användas inom en mängd områden. Gasens renhet och lätthet att reglera
gör att den är en viktig energikälla för industrin, transportsektorn och hushållen.

För naturgas som utvinns vid Siljansringen finns det flera möjliga och intressanta användningsområden. 
Tänker vi fyndigheter i något mindre skala kan användningsområden ett eller flera av följande alternativ:

  • Naturgas till lokal och regional industri
  • Naturgas till kraftvärme
  • Naturgas till transport

Gas från Siljansringen kan erbjuda den regionala industrin både en stor kostnads och miljömässig fördel då kostnader och utsläpp från transporter kan reduceras. Ett sådant scenario skulle mest sannolikt innebära att naturgasen först omvandlas till LNG (flytande naturgas) för vidare transport med lastbil till regionala kunder.

Tänker vi fyndigheter i stor skala skulle det mest effektiva vara att bygga ett lokalt naturgasnät med förgreningar i regionen och till Bergslagen, Mälardalen, Stockholm och befintligt naturgasnät i väst Sverige.

Framtidsvision för vidareförädlingen
En av vår tids stora utmaningar är att klara energiförsörjningen samtidigt som klimatpåverkan begränsas och utsläppen av oönskade föroreningar reduceras. Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från traditionella bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet.
Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används.
Kommersiell produktion av vätgas som sker idag huvudsakligen med naturgas som råvara. I denna reformeringsprocess bildas koldioxid och i AB Igrenes vision ser vi att den pågående internationella forskningen kan lösa denna problematik genom geologisk lagring av utsläppet från punktutsläpp vid utvinningspunkten och reformeringsenheten.

Möjliga scenarier:
-CNG (fordonsgas, flaklev.) -LNG. -El och varmt vatten. -Vätgas.